Projekty.

Slovensko v dátach

Dlhodobou víziou DEKK Inštitútu je pochopenie problému rozpadu a regenerácie sociálnej kohézie na Slovensku a v Európe. Prvým krokom je kvalitné a komplexné zmapovanie spoločenskej situácie vďaka dostupnosti kvalitných dát a následné sprístupnenie daných dát zástupcom akadémie, štátnej správy, občianskej spoločnosti a odbornej verejnosti ľahko dostupným a intuitívnym spôsobom. Aj preto je projekt Slovensko v dátach vlajkovým projektom DEKK Inštitútu na najbližšie roky.

Cieľom projektu je vybudovať databázu komplexných spoločenskovedných dát, ktoré budú jednou zastávkou na internete pre ľudí zaoberajúcich sa štúdiom spoločnosti na Slovensku. Primárnym odberateľom sú vedci a vedecké inštitúcie, ale databáza bude otvorená aj analytikom štátnej správy, študentom, odbornej a širokej verejnosti.

Sme si vedomí, že práca s dátami nie je štandardnou zručnosťou. Aj preto sme sa rozhodli sprístupniť nielen zozbierané či prebraté datasety, ale nadizajnovať tiež sadu analytických nástrojov dostupných skrze jednoduché a intuitívne užívateľské rozhranie, kde aj človek bez IT či Data analytických zručností dokáže v priebehu minúty realizovať základné analytické a štatistické úkony, či už ide o prostú vizualizáciu dát na mape Slovenska, doplnenie kvalitatívneho výskumu o kvantitatívne datasety alebo dohľadávanie korelácií dát, ktoré môžu slúžiť pre získanie podkladov pre ďalší výskum.

Základný prístup k analytickému nástroju je bezplatný, keďže ide o súčasť misie DEKK Inštitútu a vnímame ho ako náš príspevok k rozvoju vedy a kvality odbornej diskusie prostredníctvom zjednodušenia prístupu širokej verejnosti a študentov ku kvalitným a komplexným spoločenskovedným dátam.

Radi by sme tiež povzbudili akéhokoľvek užívateľa, aby nás kontaktoval s prípadnou konštruktívnou kritikou či naopak s výsledkami výskumov, ku ktorým naše dáta dopomohli. Potešíme sa obom.

V roku 2021 bola realizácia projektu Slovensko v Dátach podporená ako projekt s názvom “Slovensko v dátach: podpora občianskej spoločnosti a demokratických inštitúcií prostredníctvom dátovej analýzy” z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021.

World Values Survey

DEKK inštitút od svojho vzniku realizuje projekt prieskumu World Values Survey (WVS) ako integrálnu súčasť svojej misie lepšie chápať slovenskú spoločnosť. Na naplnenie tejto misie sme potrebovali dostatok dát. WVS ako najväčší prieskum verejnej mienky orientovaný na hodnoty a presvedčenia ľudí v takmer 100 krajinách sveta je ideálny rámec pre zber týchto dát. Generuje tak obsiahly a komplexný dataset pre potreby DEKK Inštitútu a zároveň prispieva do medzinárodnej vedeckej spolupráce prostredníctvom príspevku do komparatívnej databázy WVS, kde má k týmto dátam prístup široká aj odborná verejnosť.

Projekt WVS na Slovensku tiež synergicky prispieva do vlajkového programu DEKK Inštitútu Slovensko v Dátach a je najhĺbkovejším prieskumom slovenskej spoločnosti svojho druhu. Hĺbkové prieskumy podobného charakteru sú nevyhnutnou kostrou akejkoľvek komplexnej spoločenskovednej analýzy na celoštátnej úrovni a na Slovensku často úplne chýbajú.

7. vlnu WVS zbierala agentúra FOCUS na vzorke 1200 respondentov metódou náhodnej prechádzky zbieranej formou „Face to Face” s pomocou štruktúrovaných rozhovorov. Pre potreby nuansovaného prístupu k problematike spoločenských fenoménov je to jedna z najreprezentatívnejších metód, ktorá obchádza metodologické problémy internetových panelov a limity call centier, pri dodržaní prísnych medzinárodných štandardov spätnej kontroly podľa podmienok World Values Survey Association.

WVS zbiera štandardné sociodemografické a ekonomické dáta, dáta týkajúce sa náboženského a politického presvedčenia, vzťahu k inštitúciám a štátnemu zriadeniu, morálnych hodnôt, vplyvu globalizácie, postojov k životnému prostrediu, práci, rodine, národnej identite, kultúrnym otázkam, diverzite a celkovej životnej spokojnosti.

Zapojenie sa do WVS pomáha vrátiť Slovensko na dátovú mapu sveta. Dáta z prieskumu na Slovensku sú dostupné na stránke World Values Survey Association v sekcii “Data and Documentation”.

Social Values and Attitudes tím (CEDMO)

Naša spoločnosť bola optimalizovaná, aby podporovala a chránila práva jednotlivca, čo prinieslo bezprecedentnú osobnú slobodu a blahobyt a odomklo tvorivý potenciál jednotlivcov vo vede, umení a iných oblastiach ľudskej činnosti. Tento úspech však mal v mnohých prípadoch aj nežiaduce vedľajšie účinky. Viedol k všeobecnému poklesu sociálnej súdržnosti, konkrétne k erózii komunít, k poklesu pocitu spolupatričnosti ku krajine pôvodu, k rozvoju životného štýlu, ktorý podkopáva ochotu obetovať sa pre komunitu, vrátane poklesu ochoty brániť krajinu. Zvlášť zraniteľné sú práve postkomunistické krajiny, ktoré si na tieto hodnotové posuny iba zvykajú.

DEKK Inštitút sa fenoménu posunu hodnôt venuje od svojho vzniku, aj preto sa stal partnerom Karlovej univerzity v rámci Stredoeurópskeho observatória digitálnych médií (CEDMO), projektu podporovaného Európskou komisiou. Karlova univerzita predsedá stredoeurópskemu konzorciu univerzít, výskumných inštitútov a partnerských organizácií z Českej republiky, Slovenska, Poľska, Francúzska a Grécka.

V rámci projektu CEDMO sa nachádza viacero tímov, ktoré sa venujú rôznym výskumným témam súvisiacim s modernou spoločenskou dynamikou: od skupiny zameranej na informačné prostredie a fact-checking, cez expertnú skupinu epidemiológov a adiktológov až po tím zostavený práve DEKK Inštitútom, s názvom CEDMO Social Values and Attitudes Team, ktorého vedúcim výskumníkom (Principal Investigator) je riaditeľ DEKK Inštitútu Pavol Kosnáč.

CEDMO-SVA, v ktorom spájajú sily deviati výskumníci DEKK Inštitútu, Karlovej univerzity a ďalších inštitúcií z piatich rôznych krajín, sa zameral na niekoľko kľúčových tém súčasného spoločenského vývoja od r. 1990 do súčasnosti, a to konkrétne:

 • Sociálna kohézia, medziľudská a inštitucionálna dôvera
 • Dopady vývoja hodnôt na spoločnosti krajín V4
 • Príčiny prepadu ochoty obyvateľstva brániť krajinu (indikátor sociálnej kohézie)
 • Dopady vojny na Ukrajine na Ukrajinskú a Európsku kultúru a kolektívnu identitu
 • … a ďalšie súvisiace témy

Dané témy skúma výskumný tím s využitím interdisciplinárnych nástrojov spoločenských a kognitívnych vied, dátovej analýzy a vedeckých prieskumov verejnej mienky.

Za zvlášť cennú považujeme spoluprácu Karlovej univerzity a DEKK Inštitútu pri zbere slovenského a českého World Values Survey (7. vlna bola zverejnená koncom r. 2022, 8. vlna bude zverejnená koncom r. 2024) a českého longitudálneho prieskumu 2023 – 2025, ktorý monitoruje vývoj názorov českej populácie takmer každomesačne za obdobie troch rokov. O takom hĺbkovom vhľade do našej spoločnosti môže Slovensko zatiaľ iba snívať. Sme hrdí, že môžeme byť pri tom, keď sa do podobného projektu púšťa Česká republika.

Výstupy práce CEDMO-SVA tímu pravidelne produkuje vedecko-populárne mikroblogy (tzv. “Coffee Beans”), “policy papers” s odporúčaniami pre štátnych analytikov a úradníkov a, samozrejme, odborné články vo vedeckých žurnáloch. Výstupy budú postupne pribúdať na webe projektu CEDMO.

Forgiveness and Future Building

DEKK Inštitút je členom poradného zboru (Advisory board) projektu Forgiveness and Future Building na Woolf Institute na University of Cambridge vo Veľkej Británii.

Kolegovia z Woolf Institute sa rozhodli študovať, ako funguje odpustenie v (post)konfliktných spoločnostiach, a to ako na medziľudskej, tak na skupinovej úrovni, s ohľadom na kultúrne aj náboženské rozdiely. Vybrané prípadové štúdie sú Severné Írsko, Balkán a Južný Sudán. Od roku 2023 pribudla aj Ukrajina.

Projekt vyvinie FORCAST (Forgiveness and Conflict Analysis Simulation Tool) – systém, ktorý využíva multi-agentnú umelú inteligenciu určenú na štúdium eskalácie a deeskalácie konfliktu medzi rôznymi skupinami, najmä ak ide o komplexné náboženské a etnické identity. Tento systém umelej inteligencie umožní tvorcom verejných politík lepšie analyzovať potenciálne dopady zákonov a vládnych opatrení predtým, ako budú implementované v reálnom svete. Môže sa tak pomôcť vyhnúť prípadným vážnym problémom, ktoré tvorcovia verejných politík nemuseli kvôli komplexite problematiky vziať do úvahy.

Stáli sme pri zrode projektu a pomáhali sme dopĺňať metodiku dátovej analýzy poskytnutím kvalitatívnej expertízy z prostredia vojenských konfliktov, s ktorými majú zakladajúci členovia DEKK-u bohaté skúsenosti z obdobia humanitárnej práce a výskumu na Blízkom východe a v Afrike a neskôr aj na Ukrajine. Pomáhali sme tiež dizajnovať prieskumy verejnej mienky a metódy zberu dát v kyberpriestore, o ktoré sa opierala ako dátová analýza, tak samotný FORCAST systém.

Predbežné výsledky analýz ukazujú, že vzájomné odpustenie u jednotlivých aktérov nezohráva pri ukončovaní konfliktov príliš významnú rolu. Niekedy je výsledkom výskumu aj to, že primárna hypotéza padne. Predbežné výsledky boli v populárne-vedeckej forme predstavené aj za našej účasti na konferencii Forgiveness and the Future 22. 2. 2023 v Belfaste, na 25. výročie uzavretia mierových dohôd v Severnom Írsku. 

Očakávame, že projekt sa v r. 2025 predĺži a DEKK Inštitút doň vstúpi v ešte aktívnejšej role.

DEKK Data Hackathon

Nad DATA Hackathonom prevzali záštitu:

Prezidentka SR Zuzana Čaputová
a Inštitút pre Stratégie a Analýzy (ISA) Úradu vlády SR.

 • Cieľom podujatia bolo uľahčiť prácu s dátami odborníkom, ktorí nemajú data-science a IT zručnosti.
 • Účastníci hackathonu mohli navrhnúť svoje riešenie, alebo sa zapojiť do riešenia v tíme – s možnosťou konzultovať svoje nápady so skúsenými odborníkmi.
 • Súčasťou programu bola prednáška o tom, ako spoločnosť drží pokope, kedy sa rozpadá a čo naše krajiny v tejto otázke najviac trápi – ako sú (ne)spolupráca, vojna a (ne)dôvera.
 • Nápadom na riešenie výziev Hackathonu sa medze nekládli. Zvýhodnené boli dlhodobo udržateľné, modulárne a škálovateľné riešenia.

Challenge 1:

Navrhnúť spôsoby vizualizácie dát – zreteľne a intuitívne. K dispozícii budú datasety World Values Survey, European Values Study, Eurobarometer a séria datasetov Ako sa máte, Slovensko od SAV.

Challenge 1 má tri ciele:

 • vizualizácia dát na mape
 • vizualizácia korelácii dvoch ukazovateľov
 • vizualizácia v čase

Pri tejto výzve je možné priniesť aj svoje vlastné kreatívne spracovanie ako dáta vizualizovať – kreativite sa medze nekladú!

Challenge 2:

Navrhnúť spôsob, aby vyššie popísané datasety spolu fungovali,

 • aby bolo možné dáta v nich vzájomne porovnávať
 • aby sa v nich dobre vyhľadávalo

Pri oboch výzvach bolo dôležité myslieť na to, že cieľom úlohy je, aby riešenie vedel používať ktokoľvek aj bez technického vzdelania/zručností (aj študent, úradník, akademik, novinár či ktokoľvek, koho zaujíma sociálna kohézia).

Mozaika kohézie

Neexistuje odborný konsenzus a definitívny zoznam faktorov, ktoré ovplyvňujú sociálnu kohéziu. Zároveň existujú veľké rozdiely v tom, ako kohéziu chápu vedci a ako ju chápu v rôznych analytických inštitútoch, ktoré pomáhajú pripravovať verejné politiky, a to od úrovne OSN a EÚ po štátnu a komunálnu úroveň. Vedci sa zameriavajú na mechanizmy, ktoré ovplyvňujú kohéziu, zatiaľ čo aplikovaná analýza pre verejné politiky sa venuje skôr výsledkom kohézie, pričom niekedy nie je isté, či sa nezamieňa príčina a následok. Tento rozpor je možné riešiť silnejším prepojením vedeckých a aplikovaných analýz a zhrnutím ich záverov pod jednu (virtuálnu) strechu. V DEKK Inštitúte máme ambíciu tieto sféry popísať a prepájať, keďže dané prístupy sú kompatibilné, ale vyžadujú spoluprácu. Naším cieľom je zostaviť najúplnejšiu interdisciplinárnu metaanalýzu sociálnej kohézie na svete a následne praktický zoznam oblastí a odporúčaní, ktoré je potrebné zohľadniť pri dizajnovaní verejných politík, ktoré tak následne budú vytvárať podmienky na posilnenie dôvery medzi ľuďmi a aj medzi občanmi a štátom.

Súčasťou projektu Mozaika kohézie bude aj edícia kníh o kohézii, dôvere, kooperácii a patriotizme, ktorá bude skúmať tieto témy z pohľadu rôznych vedných odborov v kombinácii so sondami do problematiky od expertov z praxe. Viac informácií o edícii nájdete v sekcii „Publikácie”.

Garantmi projektu je Vedecká rada DEKK Inštitútu a prof. LeRon Shults z University of Agder v Nórsku. V budúcnosti pribudne v rámci Mozaiky aj kvantifikácia týchto faktorov v podobe Indexu kohézie. Prvé komplexnejšie praktické výsledky očakávame v r. 2025.

DEKK Inštitút
Lermontovova 911/3
811 05 Bratislava-Staré Mesto
IČO: 53486234 
Email: info (at) dekk.sk
Ochrana osobných údajov

© 2023 DEKK Inštitút | All rights reserved | CREA:THINK studios

Filip Janči

Research intern

Filip is in charge of working with psychological resources at DEKK.

He has obtained a bachelor's degree in psychology at the Comenius University, while he is also a graduate of the Anton Neuwirth College's two-year program. It was there that he first encountered Aristotle and his idea that everything alive in the world has a natural goal towards which it is moving: prosperity.

So he began to ask the question: if all beings have a purpose deeply rooted in their nature, why do people go against it and engage in destructive behavior? In DEKK, he sees hope for investigating part of this question, that is, why societies fall apart. In addition, he is also interested in the individual dimension of this question: why do the lives of some individuals fall apart? For this reason, he participates in social assistance to homeless people in a low-threshold daily center.

In the past, he organized several discussions with public figures, journalists and statesmen, and also won the Slovakian ŠVOK competition in the Psychology category with his research.

In his free time, he likes to read the newspaper, listen to the Red Hot Chilli Peppers or hang out in the city with a good cup of coffee.

Paulína Boleková

Research intern

Paulína is studying at the Bratislava International School of Liberal Studies (BISLA) for a bachelor's degree and in the Nexteria Leadership Academy 3-year development program, where she develops her soft skills and organizes community activities.

In the past, she worked on projects for Microsoft, Tatra banka, Slido and the city of Trenčín.

She likes to think about why society is the way it is. Her passion is psychology, informal education and self-development.

Ján Pastorek

Researcher

Ján Pastorek is one of the founding members of the DEKK Institute.

He graduated from the bachelor's program in computer science at the Comenius University in Bratislava and liberal arts at the Anton Neuwirth College. During his studies, he completed a research internship at the Slovak Academy of Sciences, where he devoted himself to the application of reinforcement learning and genetic algorithms in solving non-local games, i.e. games where connected pairs of qubits are used in order to maximize the winnings of the given game, for which he received the Dean's Prize.

He also joined the Comenius College selection program, where he and other students meet and discuss issues related to science and philosophy. He graduated from St. John's College in the USA, Master of Arts in Liberal Arts, majoring in mathematics, science, philosophy and theology. He is currently finishing the international interdisciplinary Joint Master's program in cognitive science MEi:CogSci at the Comenius University in Bratislava and the University of Vienna, starting his PhD. in neural networks soon. 

He is devoted to philosophy, data science, artificial intelligence (especially machine learning) and quantum computing. He works as a data scientist at CulturePulse, Inc., where he mainly develops an agent-based model of information dissemination based on scientific theories.

He likes to ask questions. In order to share this passion, he taught computer science at the St. Uršula high school in Bratislava and led seminars on art as part of the Academy of Great Works program.

Michal Gačko

Technology specialist

Michal Gačko is a graduate of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics at the Slovak Technical University in the field of applied informatics. He studied for one semester in Norway at the Norwegian University of Science and Technology as part of the Erasmus program. He also spent some time studying psychology, before definitely opting for information technology. He has experience in the design, implementation and management of various types of database systems, as well as in the design and implementation of architectural patterns and structures in software systems. In addition, it deals with data analysis and data visualization.

Veronika Cigáneková

Analyst for Public Policies

Veronika Cigáneková works as an analyst focusing on public policies, translating the DEKK team research into practice.

She graduated from King's College London, BA in philosophy, where at the end of her studies she explored the links between philosophy and public policy. She is currently studying for a master's degree in public policy at Sciences Po in Paris (Institut d'études politiques de Paris).

Her experience is primarily from the non-profit sector, where she founded or led several projects and organizations. Thematically, she was interested in youth civic participation, the development of social entrepreneurship or the topic of Slovak brain drain abroad. Her last experience is from the Nexteria Global HUB project, which she founded and led for two years. She previously worked as a project manager and later as a salesperson at SuperScale.

Her passion is topics related to society and a positive impact on it. This is what she looks for in all the activities in which she is involved.

Hugo Gloss

COO

At DEKK Hugo Gloss is responsible for the preparation and successful implementation of projects. He serves as the Chief Operating Officer (COO) responsible for the smooth running of the organization and its research.

He studied international relations and diplomacy at the University of Bologna and Roma Tre University in Rome and completed a one-year training course at the Anton Neuwirth College. He interned at the Representative Office of the Slovak Republic at the Holy See and at the Department of Communication and Prevention of the Presidium of the Slovak Police Force. He worked at Accenture and coordinated humanitarian projects of Caritas Slovakia in Iraq, Syria, Lebanon and Ukraine. As part of his work, he visited countries where social cohesion has been severely damaged, which is the reason why he cares that Slovakia does not follow a similar path.

He currently works as a researcher at Charles University in Prague and is preparing for his PhD. study, which will be focused on the development of a system for measuring and strengthening social cohesion in Slovakia according to the successful models in other states, with focus on Estonia. He is married, has four children.

Pavol Kosnáč

Director

Pavol Kosnáč holds the position of scientific director of the institute and leading researcher (PI) of the World Value Survey (WVS) program in Slovakia and the Czech Republic, which is covered by DEKK. He is the author of the program “Slovakia in data”, the goal of which is to accumulate and make available a database of complex social scientific data to the general and professional public.

As part of the DEKK Institute's cooperation with Charles University in the CEDMO project, he leads a team of 9 scientists studying the impact of social changes on the generational shift in values and social cohesion, applied for example in the analysis of the information environment, the growing (un)willingness to defend the country or the impact of war on Ukrainian culture.

He studied comparative religious studies in Bratislava, Islam and philosophy of science at Oxford, and completed scientific internships at the London School of Economics in London and Mahidol University in Bangkok. He is currently completing his PhD. in political science at Masaryk University in Brno.

It deals with the possibilities of interdisciplinary research and the integration of field research methods, psychological and cognitive research tools, public opinion polls and big data. He specializes in the overlap between ideology, religion, violence and war. Experience from humanitarian and research work in Central and Eastern Europe, the Middle East and India led him to try to understand the issues of complex systems, social cohesion and social stability.

He works as a consultant for humanitarian organizations and universities in Great Britain, Ukraine, Iraq and Thailand. He is a registered expert witness in the field of Social Sciences and Humanities in matters of religion at the Ministry of Justice of the Slovak Republic and is a representative of Slovakia with voting rights in the World Value Survey Association (WVSA) and the World Association for Public Opinion Research (WAPOR). He is a member of the Slovak Society for the Study of Religions in Bratislava, the Royal Anthropological Institute (RAI) of Great Britain, a member of the advisory board of the Inform Institute at King's College London and the advisory board of the Forgiveness project at the Woolf Institute at the University of Cambridge. 

He has received Peter B. Clarke Memorial Prize in 2013 from British Sociological Association and is co-author and editor of two books studying cohesion and development of belief systems.