Projekty.

Slovensko v dátach

Dlhodobou víziou DEKK Inštitútu je pochopenie problému rozpadu a regenerácie sociálnej kohézie na Slovensku a v Európe. Prvým krokom je kvalitné a komplexné zmapovanie spoločenskej situácie vďaka dostupnosti kvalitných dát a následné sprístupnenie daných dát zástupcom akadémie, štátnej správy, občianskej spoločnosti a odbornej verejnosti ľahko dostupným a intuitívnym spôsobom. Aj preto je projekt Slovensko v dátach vlajkovým projektom DEKK Inštitútu na najbližšie roky.

Cieľom projektu je vybudovať databázu komplexných spoločenskovedných dát, ktoré budú jednou zastávkou na internete pre ľudí zaoberajúcich sa štúdiom spoločnosti na Slovensku. Primárnym odberateľom sú vedci a vedecké inštitúcie, ale databáza bude otvorená aj analytikom štátnej správy, študentom, odbornej a širokej verejnosti.

Sme si vedomí, že práca s dátami nie je štandardnou zručnosťou. Aj preto sme sa rozhodli sprístupniť nielen zozbierané či prebraté datasety, ale nadizajnovať tiež sadu analytických nástrojov dostupných skrze jednoduché a intuitívne užívateľské rozhranie, kde aj človek bez IT či Data analytických zručností dokáže v priebehu minúty realizovať základné analytické a štatistické úkony, či už ide o prostú vizualizáciu dát na mape Slovenska, doplnenie kvalitatívneho výskumu o kvantitatívne datasety alebo dohľadávanie korelácií dát, ktoré môžu slúžiť pre získanie podkladov pre ďalší výskum.

Základný prístup k analytickému nástroju je bezplatný, keďže ide o súčasť misie DEKK Inštitútu a vnímame ho ako náš príspevok k rozvoju vedy a kvality odbornej diskusie prostredníctvom zjednodušenia prístupu širokej verejnosti a študentov ku kvalitným a komplexným spoločenskovedným dátam.

Radi by sme tiež povzbudili akéhokoľvek užívateľa, aby nás kontaktoval s prípadnou konštruktívnou kritikou či naopak s výsledkami výskumov, ku ktorým naše dáta dopomohli. Potešíme sa obom.

V roku 2021 bola realizácia projektu Slovensko v Dátach podporená ako projekt s názvom “Slovensko v dátach: podpora občianskej spoločnosti a demokratických inštitúcií prostredníctvom dátovej analýzy” z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021.

World Values Survey

DEKK inštitút od svojho vzniku realizuje projekt prieskumu World Values Survey (WVS) ako integrálnu súčasť svojej misie lepšie chápať slovenskú spoločnosť. Na naplnenie tejto misie sme potrebovali dostatok dát. WVS ako najväčší prieskum verejnej mienky orientovaný na hodnoty a presvedčenia ľudí v takmer 100 krajinách sveta je ideálny rámec pre zber týchto dát. Generuje tak obsiahly a komplexný dataset pre potreby DEKK Inštitútu a zároveň prispieva do medzinárodnej vedeckej spolupráce prostredníctvom príspevku do komparatívnej databázy WVS, kde má k týmto dátam prístup široká aj odborná verejnosť.

Projekt WVS na Slovensku tiež synergicky prispieva do vlajkového programu DEKK Inštitútu Slovensko v Dátach a je najhĺbkovejším prieskumom slovenskej spoločnosti svojho druhu. Hĺbkové prieskumy podobného charakteru sú nevyhnutnou kostrou akejkoľvek komplexnej spoločenskovednej analýzy na celoštátnej úrovni a na Slovensku často úplne chýbajú.

7. vlnu WVS zbierala agentúra FOCUS na vzorke 1200 respondentov metódou náhodnej prechádzky zbieranej formou „Face to Face” s pomocou štruktúrovaných rozhovorov. Pre potreby nuansovaného prístupu k problematike spoločenských fenoménov je to jedna z najreprezentatívnejších metód, ktorá obchádza metodologické problémy internetových panelov a limity call centier, pri dodržaní prísnych medzinárodných štandardov spätnej kontroly podľa podmienok World Values Survey Association.

WVS zbiera štandardné sociodemografické a ekonomické dáta, dáta týkajúce sa náboženského a politického presvedčenia, vzťahu k inštitúciám a štátnemu zriadeniu, morálnych hodnôt, vplyvu globalizácie, postojov k životnému prostrediu, práci, rodine, národnej identite, kultúrnym otázkam, diverzite a celkovej životnej spokojnosti.

Zapojenie sa do WVS pomáha vrátiť Slovensko na dátovú mapu sveta. Dáta z prieskumu na Slovensku sú dostupné na stránke World Values Survey Association v sekcii “Data and Documentation”.

Trendy [ne]dôvery

Dlhodobou víziou DEKK Inštitútu je pochopenie problému rozpadu a regenerácie sociálnej kohézie na Slovensku a v Európe. „Sociálna kohézia", resp. spoločenská súdržnosť, je pojem opisujúci sily, ktoré držia ľudské skupiny pohromade – a práve dôvera je významnou podmienkou súdržnosti akejkoľvek spoločnosti.

Preto je cieľom Trendov [ne]dôvery každoročne prinášať relevantné údaje o stave dôvery v slovenskej spoločnosti. Zozbierané dáta nám ponúknu lepší prehľad o aktuálnej situácii a pomôžu identifikovať oblasti, ktoré si vyžadujú zvýšenú pozornosť – zo strany občanov a aj zo strany štátu.

Ambíciou dokumentu je priniesť do verejnej diskusie základné údaje o stave dôvery. Dokument si nekladie za cieľ podať vyčerpávajúcu analýzu stavu ne/dôvery a jej príčin, avšak ponúka základný komentár, ktorý môže čitateľa nasmerovať.

Dôvera nie je abstraktný pojem, ale ovplyvňuje náš každodenný život a jeho kvalitu. Nízka dôvera má negatívny dopad na ekonomiku a stav našej peňaženky, na bezpečnosť na uliciach, korupciu aj nepotizmus, na subjektívnu spokojnosť so životom, na súdržnosť komunít a v neposlednom rade vplýva na našu schopnosť efektívne reagovať na krízy. Podrobnosti pozri v kapitole „Sociálna kohézia a [ne]dôvera”.

Na Slovensku pravidelne zbierame údaje o priemernej dĺžke života, mzde a nezamestnanosti, ale už menej systematicky sa venujeme skúmaniu hodnôt, frustrácií či presvedčení obyvateľstva. Slovensko v súčasnosti ohrozuje rozpad tkaniva spoločnosti a na diagnostiku tohto problému potrebujeme dáta týkajúce sa hodnôt a identity. Tieto údaje sa však merajú len príležitostne. Ak chceme problému rozpadu kohézie a dôvery rozumieť lepšie, musíme budovať kultúru strategického zberu dát. To znamená zapájať sa do medzinárodných prieskumov, dizajnovať prieskumy šité na mieru slovenskej spoločnosti a systematicky ich udržiavať, aby bolo možné sledovať spoločenské trendy.

Samotné výsledky prieskumu nie sú veľmi príjemné, ale prajeme Vám inšpiratívne čítanie. Prvým krokom pri riešení akéhokoľvek problému je poznať realitu. Až potom hľadať spôsoby, ako ju zlepšovať.

[Anti]systém na Slovensku

Antisystémové tendencie v spoločnosti sú významným symptómom erózie sociálnej kohézie, poklesu vzájomnej aj inštitucionálne dôvery alebo oslabenia spoločenskej zmluvy.

Nedôvera v systém je do istej miery zdravá tendencia, ak však presiahne istú úroveň, krajina má problém so stabilitou a stojí pred potenciálne radikálnymi zmenami. S tými má Slovensko intímnu skúsenosť a väčšina populácie si ich živo pamätá – radikálnu zmenu systému krajina absolvovala v r. 1989. Cieľom autorov štúdie nie je stigmatizovať ľudí, ktorí neveria systému. Autori vnímajú rast antisystému ako symptóm reálnych či domnelých problémov systému, ktoré treba skúmať a riešiť. S týmto cieľom, a žiadnym iným, prinášame analýzu antisystémového sentimentu v Slovenskej spoločnosti.

Štúdia z roku 2023 je prvým krokom v snahe zarámcovať problém antisystému v slovenskej spoločnosti ako prejav nedôvery nielen vo vládu či v štát, ale nedôvery na hlbšej úrovni – nedôvery v samotný „systém”, teda fundamentálne piliere súčasnej modernej spoločnosti, reprezentovanej na Slovensku dominantnými západnými kultúrnymi vplyvmi – v rovine politiky liberálnou demokraciou, v rovine ekonomického systému kapitalizmom a v rovine životného štýlu individualizmom. Má otvoriť diskusiu o danom probléme a pozýva ostatných výskumníkov a analytikov, aby ju rozvíjali, opravovali či prepracovali.

Ambíciou DEKK Inštitútu je každoročne prinášať analýzu antisystémového sentimentu v slovenskej spoločnosti.

Mozaika kohézie

Neexistuje odborný konsenzus a definitívny zoznam faktorov, ktoré ovplyvňujú sociálnu kohéziu. Zároveň existujú veľké rozdiely v tom, ako kohéziu chápu vedci a ako ju chápu v rôznych analytických inštitútoch, ktoré pomáhajú pripravovať verejné politiky, a to od úrovne OSN a EÚ po štátnu a komunálnu úroveň. Vedci sa zameriavajú na mechanizmy, ktoré ovplyvňujú kohéziu, zatiaľ čo aplikovaná analýza pre verejné politiky sa venuje skôr výsledkom kohézie, pričom niekedy nie je isté, či sa nezamieňa príčina a následok. Tento rozpor je možné riešiť silnejším prepojením vedeckých a aplikovaných analýz a zhrnutím ich záverov pod jednu (virtuálnu) strechu. V DEKK Inštitúte máme ambíciu tieto sféry popísať a prepájať, keďže dané prístupy sú kompatibilné, ale vyžadujú spoluprácu. Naším cieľom je zostaviť najúplnejšiu interdisciplinárnu metaanalýzu sociálnej kohézie na svete a následne praktický zoznam oblastí a odporúčaní, ktoré je potrebné zohľadniť pri dizajnovaní verejných politík, ktoré tak následne budú vytvárať podmienky na posilnenie dôvery medzi ľuďmi a aj medzi občanmi a štátom.

Súčasťou projektu Mozaika kohézie bude aj edícia kníh o kohézii, dôvere, kooperácii a patriotizme, ktorá bude skúmať tieto témy z pohľadu rôznych vedných odborov v kombinácii so sondami do problematiky od expertov z praxe. Viac informácií o edícii nájdete v sekcii „Publikácie”.

Garantmi projektu je Vedecká rada DEKK Inštitútu a prof. LeRon Shults z University of Agder v Nórsku. V budúcnosti pribudne v rámci Mozaiky aj kvantifikácia týchto faktorov v podobe Indexu kohézie. Prvé komplexnejšie praktické výsledky očakávame v r. 2025.

Ukončené Projekty.

Social Values and Attitudes tím (CEDMO)

Naša spoločnosť bola optimalizovaná, aby podporovala a chránila práva jednotlivca, čo prinieslo bezprecedentnú osobnú slobodu a blahobyt a odomklo tvorivý potenciál jednotlivcov vo vede, umení a iných oblastiach ľudskej činnosti. Tento úspech však mal v mnohých prípadoch aj nežiaduce vedľajšie účinky. Viedol k všeobecnému poklesu sociálnej súdržnosti, konkrétne k erózii komunít, k poklesu pocitu spolupatričnosti ku krajine pôvodu, k rozvoju životného štýlu, ktorý podkopáva ochotu obetovať sa pre komunitu, vrátane poklesu ochoty brániť krajinu. Zvlášť zraniteľné sú práve postkomunistické krajiny, ktoré si na tieto hodnotové posuny iba zvykajú.

DEKK Inštitút sa fenoménu posunu hodnôt venuje od svojho vzniku, aj preto sa stal partnerom Karlovej univerzity v rámci Stredoeurópskeho observatória digitálnych médií (CEDMO), projektu podporovaného Európskou komisiou. Karlova univerzita predsedá stredoeurópskemu konzorciu univerzít, výskumných inštitútov a partnerských organizácií z Českej republiky, Slovenska, Poľska, Francúzska a Grécka.

V rámci projektu CEDMO sa nachádza viacero tímov, ktoré sa venujú rôznym výskumným témam súvisiacim s modernou spoločenskou dynamikou: od skupiny zameranej na informačné prostredie a fact-checking, cez expertnú skupinu epidemiológov a adiktológov až po tím zostavený práve DEKK Inštitútom, s názvom CEDMO Social Values and Attitudes Team, ktorého vedúcim výskumníkom (Principal Investigator) je riaditeľ DEKK Inštitútu Pavol Kosnáč.

CEDMO-SVA, v ktorom spájajú sily deviati výskumníci DEKK Inštitútu, Karlovej univerzity a ďalších inštitúcií z piatich rôznych krajín, sa zameral na niekoľko kľúčových tém súčasného spoločenského vývoja od r. 1990 do súčasnosti, a to konkrétne:

 • Sociálna kohézia, medziľudská a inštitucionálna dôvera
 • Dopady vývoja hodnôt na spoločnosti krajín V4
 • Príčiny prepadu ochoty obyvateľstva brániť krajinu (indikátor sociálnej kohézie)
 • Dopady vojny na Ukrajine na Ukrajinskú a Európsku kultúru a kolektívnu identitu
 • … a ďalšie súvisiace témy

Dané témy skúma výskumný tím s využitím interdisciplinárnych nástrojov spoločenských a kognitívnych vied, dátovej analýzy a vedeckých prieskumov verejnej mienky.

Za zvlášť cennú považujeme spoluprácu Karlovej univerzity a DEKK Inštitútu pri zbere slovenského a českého World Values Survey (7. vlna bola zverejnená koncom r. 2022, 8. vlna bude zverejnená koncom r. 2024) a českého longitudálneho prieskumu 2023 – 2025, ktorý monitoruje vývoj názorov českej populácie takmer každomesačne za obdobie troch rokov. O takom hĺbkovom vhľade do našej spoločnosti môže Slovensko zatiaľ iba snívať. Sme hrdí, že môžeme byť pri tom, keď sa do podobného projektu púšťa Česká republika.

Výstupy práce CEDMO-SVA tímu pravidelne produkuje vedecko-populárne mikroblogy (tzv. “Coffee Beans”), “policy papers” s odporúčaniami pre štátnych analytikov a úradníkov a, samozrejme, odborné články vo vedeckých žurnáloch. Výstupy budú postupne pribúdať na webe projektu CEDMO.

Forgiveness and Future Building

DEKK Inštitút je členom poradného zboru (Advisory board) projektu Forgiveness and Future Building na Woolf Institute na University of Cambridge vo Veľkej Británii.

Kolegovia z Woolf Institute sa rozhodli študovať, ako funguje odpustenie v (post)konfliktných spoločnostiach, a to ako na medziľudskej, tak na skupinovej úrovni, s ohľadom na kultúrne aj náboženské rozdiely. Vybrané prípadové štúdie sú Severné Írsko, Balkán a Južný Sudán. Od roku 2023 pribudla aj Ukrajina.

Projekt vyvinie FORCAST (Forgiveness and Conflict Analysis Simulation Tool) – systém, ktorý využíva multi-agentnú umelú inteligenciu určenú na štúdium eskalácie a deeskalácie konfliktu medzi rôznymi skupinami, najmä ak ide o komplexné náboženské a etnické identity. Tento systém umelej inteligencie umožní tvorcom verejných politík lepšie analyzovať potenciálne dopady zákonov a vládnych opatrení predtým, ako budú implementované v reálnom svete. Môže sa tak pomôcť vyhnúť prípadným vážnym problémom, ktoré tvorcovia verejných politík nemuseli kvôli komplexite problematiky vziať do úvahy.

Stáli sme pri zrode projektu a pomáhali sme dopĺňať metodiku dátovej analýzy poskytnutím kvalitatívnej expertízy z prostredia vojenských konfliktov, s ktorými majú zakladajúci členovia DEKK-u bohaté skúsenosti z obdobia humanitárnej práce a výskumu na Blízkom východe a v Afrike a neskôr aj na Ukrajine. Pomáhali sme tiež dizajnovať prieskumy verejnej mienky a metódy zberu dát v kyberpriestore, o ktoré sa opierala ako dátová analýza, tak samotný FORCAST systém.

Predbežné výsledky analýz ukazujú, že vzájomné odpustenie u jednotlivých aktérov nezohráva pri ukončovaní konfliktov príliš významnú rolu. Niekedy je výsledkom výskumu aj to, že primárna hypotéza padne. Predbežné výsledky boli v populárne-vedeckej forme predstavené aj za našej účasti na konferencii Forgiveness and the Future 22. 2. 2023 v Belfaste, na 25. výročie uzavretia mierových dohôd v Severnom Írsku.

DEKK Data Hackathon

Nad DATA Hackathonom prevzali záštitu:

Prezidentka SR Zuzana Čaputová
a Inštitút pre Stratégie a Analýzy (ISA) Úradu vlády SR.

 • Cieľom podujatia bolo uľahčiť prácu s dátami odborníkom, ktorí nemajú data-science a IT zručnosti.
 • Účastníci hackathonu mohli navrhnúť svoje riešenie, alebo sa zapojiť do riešenia v tíme – s možnosťou konzultovať svoje nápady so skúsenými odborníkmi.
 • Súčasťou programu bola prednáška o tom, ako spoločnosť drží pokope, kedy sa rozpadá a čo naše krajiny v tejto otázke najviac trápi – ako sú (ne)spolupráca, vojna a (ne)dôvera.
 • Nápadom na riešenie výziev Hackathonu sa medze nekládli. Zvýhodnené boli dlhodobo udržateľné, modulárne a škálovateľné riešenia.

Challenge 1:

Navrhnúť spôsoby vizualizácie dát – zreteľne a intuitívne. K dispozícii budú datasety World Values Survey, European Values Study, Eurobarometer a séria datasetov Ako sa máte, Slovensko od SAV.

Challenge 1 má tri ciele:

 • vizualizácia dát na mape
 • vizualizácia korelácii dvoch ukazovateľov
 • vizualizácia v čase

Pri tejto výzve je možné priniesť aj svoje vlastné kreatívne spracovanie ako dáta vizualizovať – kreativite sa medze nekladú!

Challenge 2:

Navrhnúť spôsob, aby vyššie popísané datasety spolu fungovali,

 • aby bolo možné dáta v nich vzájomne porovnávať
 • aby sa v nich dobre vyhľadávalo

Pri oboch výzvach bolo dôležité myslieť na to, že cieľom úlohy je, aby riešenie vedel používať ktokoľvek aj bez technického vzdelania/zručností (aj študent, úradník, akademik, novinár či ktokoľvek, koho zaujíma sociálna kohézia).

DEKK Inštitút
Lermontovova 911/3
811 05 Bratislava-Staré Mesto
IČO: 53486234 
Email: info (at) dekk.sk
Ochrana osobných údajov

© 2024 DEKK Inštitút | All rights reserved | CREA:THINK STUDIO

Michaela Sotáková

Research intern

Michaela is currently finishing her bachelor's degree in psychology at the Faculty of Philosophy of the Comenius University in Bratislava. In psychology, neurocognitive topics, psychosomatics, identity building and community building are close to her heart. While still in grammar school, she was mentored by neuroscientist Dominika Fričová, who is dedicated to researching neurodegenerative diseases - in this topic, Michaela continues today in her current work under the guidance of neuropsychologist Petra Brandoburová in the Neuropsy laboratory.

Together with our research intern Filip, they managed to succeed at the international level of the ŠVOK (Student Scientific and Professional Conference).

At DEKK, she is currently processing statistics on the family behavior of the Slovak population. She is fascinated byobserving the life of diverse communities and their impact on the individual - from the Roma community, which is at the margins of society, where she volunteered, to the community of purposeful young people who yearn for knowledge at the Anton Neuwirth College, where Michaela completed her university program.

She likes to devote her free time to organizing events that contribute to a better society. She also enjoys a good psychology book, English classics, or time with friends.

Michaela Sotáková

Výskumná stážistka

Michaela je aktuálne v závere bakalárskeho stupňa v odbore psychológia na Filozofickej fakulte UK. Z psychológie sú jej blízke neurokognitívne témy, psychosomatika, budovanie identity a budovanie komunít. Ešte v čase gymnázia ju mentorovala neurovedkyňa Dominika Fričová, ktorá sa venuje výskumu neurodegeneratívnych ochorení - v tejto téme Michaela pokračuje aj dnes vo svojej súčasnej práci pod vedením neuropsychologičky Petry Brandoburovej v laboratóriu Neuropsy.

Spolu s našim výskumným stážistom Filipom sa im podarilo uspieť na medzinárodnej úrovni študentskej súťaže ŠVOK (Študentská vedecká a odborná konferencia).

V DEKKu sa v súčasnosti venuje spracovaniu štatistiky o rodinnom správaní slovenskej populácie. Fascinuje ju sledovať život rôznorodých komunít a ich vplyv na jednotlivca - od rómskej komunity, ktorá je na chvoste spoločnosti, kde dobrovoľníčila, až po komunitu cieľavedomých mladých v Kolégiu Antona Neuwirtha, ktorí túžia po poznaní, kde Michaela absolvovala vysokoškolský program.

Voľný čas rada venuje organizácii podujatí, ktoré prispievajú k lepšej spoločnosti, knihe od dobrého psychológa, či anglickej klasike alebo ho rada strávi s priateľmi.

Filip Janči

Research intern

Filip is in charge of working with psychological resources at DEKK.

After completing his undergraduate studies in psychology at Comenius University, he went to Utrecht University to gain study experience, but left after a period of time due to unfulfilled expectations. At the same time, he is a graduate of the two-year programme of the Anton Neuwirth College. It was there that he first encountered Aristotle and his idea that everything living in the world has a natural goal towards which it is directed: to prosper.

So he began to ask himself the question: if all beings have a goal deeply rooted in their nature, why do humans go against it and engage in destructive behavior? He sees in DEKK the hope of exploring part of this question, i.e., why societies fall apart. In addition, he is also interested in the individual dimension of this question: why do some individuals' lives fall apart? For this reason he has been involved in social assistance to homeless people in various low threshold centres in Bratislava or Brno.

In the past, he has organised several discussions with public figures, journalists and statesmen and also won the national competition ŠVOK in the category Psychology with his research.

In his free time he likes to read newspapers, listen to the Red Hot Chilli Peppers or sit in the city for a coffee.

Paulína Boleková

Research intern

Paulína is studying at the Bratislava International School of Liberal Studies on a bachelor's degree and at the same time she is studying in the Nexteria Leadership Academy 3-year development program, where she develops her soft skills and organizes community activities.

In the past, she worked on projects for Microsoft, Tatra banka, Slido and the city of Trenčín.

She likes to think about why society is the way it is. Her passion is psychology, informal education and self-development.

Michal Gačko

Technology specialist

Michal Gačko is a graduate of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics at the Slovak Technical University in the field of applied informatics. He studied for one semester in Norway at the Norwegian University of Science and Technology as part of the Erasmus program. He has experience in the design, implementation and management of various types of database systems, as well as in the design and implementation of architectural patterns and structures in software systems. In addition, it deals with data analysis and data visualization.

Veronika Cigáneková

Analyst for Public Policies

Veronika Cigáneková works as an analyst focusing on public policies.

She graduated from King's College London, gaining BA in philosophy, where at the end of her studies she researched the connections between philosophy and public policy. Her master's degree was in public policy, at Sciences Po in Paris. Veronika currently works as an assistant to a deputy of the National Council of the Slovak Republic (NR SR).

In the past, Veronika founded and led several projects and organizations. Thematically, she was interested in youth civic participation, the development of social entrepreneurship or the topic of Slovak brain drain abroad. For example, she founded and led Nexteria Global HUB for two years. She also worked as a project manager at SuperScale. Before joining NR SR, she worked at the OECD as an analyst on the topic of public trust.

She is passionate about topics related to society and a positive impact on it. This is what she looks for in all the activities in which she is involved in.

Hugo Gloss

COO

Hugo Gloss works at the DEKK Institute as Chief Operating Officer (COO), who is responsible for the smooth functioning of the administration, and the preparation and successful implementation of DEKK's projects.

He studied international relations and diplomacy at the University of Bologna and Roma Tre University in Rome, and completed a one-year training course at the Anton Neuwrith College. He was an intern at the Representative Office of the Slovak Republic at the Holy See and at the Department of Communication and Prevention of the Presidium of the Slovak Police Force. He worked at Accenture, and later coordinated humanitarian projects of the Slovak Catholic Charity in Iraq, Syria, Lebanon and Ukraine. As part of his work, he has visited countries where social cohesion is severely damaged, and he is therefore concerned that Slovakia does not follow a similar path.

He is currently preparing for his PhD. study, which will be focused on researching the theory of social cohesion and the development of an experimental model of measurement and strengthening the social cohesion in Slovak society. He is married, has four children.

Pavol Kosnáč

Director

Pavol Kosnáč is the Scientific Director of the DEKK Institute and the Principal Investigator of the World Values Survey (WVS) program in Slovakia and the Czech Republic, which is covered by DEKK. He represents the DEKK Institute in the UNDP project analyzing social cohesion in Bosnia and Herzegovina. He is also the author of the program Slovakia in data, the aim of which is to accumulate and make available a database of complex social science data to the general and expert public.

During DEKK Institute's cooperation with Charles University in 2022-2023, he led a team of 9 scientists investigating the impact of social changes on the generational shift in values and social cohesion, applied for example in the analysis of the development of trust in governments in the V4 countries, the growing (un)willingness to defend the country or the impact of war on Ukrainian culture. During the same period, he was also a member of the advisory board of the Forgiveness and Future Building project at the University of Cambridge.

He studied comparative religious studies in Bratislava, Islam and philosophy of science at Oxford, and completed academic placements at the London School of Economics in London and Mahidol University in Bangkok. He received his doctorate in political science at Masaryk University in Brno.

He is interested in integration of field research methods, psychological and cognitive research tools, public opinion polls and big data. He specializes in the overlap between ideology, religion, violence and war. Experience from humanitarian and research projects in Central and Eastern Europe, the Middle East and India led him to try to understand the issues of complex systems, social cohesion and social stability.

He works as a consultant for humanitarian organizations and scientific workplaces in Great Britain, Ukraine, Iraq and Thailand. He is a registered (forensic) expert in the field of Social Sciences and Humanities in matters of religion at the Ministry of Justice of the Slovak Republic and represents the Slovak Republic in the World Association for Public Opinion Research (WAPOR) and the World Values Survey Association (WVSA). He is a member of the Slovak Society for the Study of Religions (SSŠN) in Bratislava, the Royal Anthropological Institute (RAI) in Great Britain, and a member of the advisory board of the Inform Institute at King's College London.